قیمت داربست
۱۴
خرداد

قیمت داربست فلزی تهران

نحوه محاسبه قیمت داربست در تهران و کرج

قیمت داربست در تهران و کرج به صورت حجمی محاسبه می شود. یعنی با توجه به مترمربع فضایی که اشغال نموده است تا ارتفاع مشخصی هزینه مشخصی خواهد داشت و در صورت افزایش ارتفاع به تناسب به قیمت آن افزوده می گردد.

قیمت به صورت ماهانه محاسبه می شود و از این جهت اگر داربست بین یک روز تا یک ماه در محل باقی بماند هزیته یک ماه دریافت می گردد. علت چنین تعرفه بندی این است که نصب و باز کردن مشمول هزینه حمل و نقل و پرداخت حقوق حداقل دو کارگر برای نصب و مجددا هزینه حمل و نقل پرداخت حقوق حداقل دو کارگر برای باز کردن می باشد قیمت در هر نما به صورت جداگانه محاسبه می شود.

در محاسبه قیمت در هر نما هزینه در دهنه 2 متر محاسبه می گردد. قیمت داربست کفراژ و زیر بتن به صورت مترمکعب محاسبه می گردد.

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از سطح زمین تا نوک آخرین لوله عمودی محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه قیمت به اختصار به موارد زیر وابسته است:

ارتفاع ، حجم ، محل نصب و امکان دسترسی به لوازم داربست، تغییر فاصله های استاندارد، مهار خور بودن داربست، نوع فعالیت، شکستگی نما.

  1. قیمت نصب به صورت ماهانه محاسبه می شود
  2. قیمت در هر نما به صورت جداگانه محاسبه می شود
  3. هر کار و پروژه شرایط خاص خود را دارد و از این رو ممکن است قیمت ها آن چیزی نباشد که شما در نظر می گیرید.
  4. قیمت بعد از بازدید از محل نصب به صورت قطعی اعلام می شود
  5. عواملی همچون شکستگی یا قوس دار بودن نما، دور بودن لوازم داربسن از محل نصب، ارتفاع، طول کار، مهار دار بودن و … این موارد در برآورد هزینه و قیمت تاثیر گذارند.

برای مثال قیمت های زیر نمونه هستند:

  1. قیمت داربست نصب از 1 تا 100 متر، نصب یک قسمت نما، 250 الی 450 هزار تومان
  2. قیمت داربست نصب از 100  تا 200 متر، نصب یک قسمت نما، 350  الی 500 هزار تومان
  3. قیمت داربست نصب از 200  تا 400  متر، نصب یک قسمت نما، شروع از 1 میلیون پانصد هزار تومن
  4. قیمت داربست نصب برای نخاله گیر، از 250 هزار تا 450 هزار تومن