داربست فلزی
۱۴
خرداد

قیمت

نحوه محاسبه قیمت داربست فلزی

قیمت داربست به صورت حجمی محاسبه می شود. یعنی با توجه به مترمربع فضایی که اشغال نموده است تا ارتفاع مشخصی هزینه مشخصی خواهد داشت و در صورت افزایش ارتفاع به تناسب به قیمت آن افزوده می گردد.

قیمت داربست به صورت ماهانه محاسبه می شود و از این جهت اگر داربست بین یک روز تا یک ماه در محل باقی بماند هزیته یک ماه دریافت می گردد. علت چنین تعرفه بندی این است که نصب و باز کردن داربست مشمول هزینه حمل و نقل و ÷رداخت حقوق حداقل دو کارگر برای نصب و مجددا هزینه حمل و نقل پرداخت حقوق حداقل دو کارگر برای باز کردن می باشد قیمت داربست در هر نما به صورت جداگانه محاسبه می شود.

در محاسبه قیمت داربست د هر نما هزینه در دهنه 2 متر محاسبه می گردد. قیمت داربست کفراژ و زیر بتن به صورت مترمکعب محاسبه می گردد.

در محاسبه ارتفاع در همه موارد ارتفاع از سطح زمین تا نوک آخرین لوله عمودی محاسبه می گردد.

نحوه محاسبه قیمت داربست فلزی به اختصار به موارد زیر وابسته است:

ارتفاع ، حجم ، محل نصب و امکان دسترسی به لوازم داربست، تغییر فاصله های استاندارد، مهار خور بودن داربست، نوع فعالیت، شکستگی نما.

  1. قیمت نصب داربست به صورت ماهانه محاسبه می شود
  2. قیمت داربست فلزی در هر نما به صورت جداگانه محاسبه می شود
  3. هر کار و پروژه شرایط خاص خود را دارد و از این رو ممکن است قیمت ها آن چیزی نباشد که شما در نظر می گیرید.
  4. قیمت داربست بعد از بازدید از محل نصب به صورت قطعی اعلام می شود
  5. عواملی همچون شکستگی یا قوس دار بودن نما، دور بودن لوازم داربسن از محل نصب، ارتفاع، طول کار، مهار دار بودن و … این موارد در برآورد هزینه و قیمت تاثیر گذارند.

برای مثال قیمت های زیر نمونه هستند:

  1. قیمت نصب داربست فلزی از 1 تا 100 متر، نصب یک قسمت نما، 250 الی 450 هزار تومان
  2. قیمت نصب داربست فلزی از 100  تا 200 متر، نصب یک قسمت نما، 350  الی 500 هزار تومان
  3. قیمت نصب داربست فلزی از 200  تا 400  متر، نصب یک قسمت نما، شروع از 1 میلیون پانصد هزار تومن
  4. قیمت نصب داربست فلزی برای نخاله گیر، از 250 هزار تا 450 هزار تومن